Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)483,4101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,10,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,242,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,313,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,89,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,51,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,5-0,2
Indeks staranja90,1120,5
Indeks staranja za moške110,7147
Indeks staranja za ženske71,295,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)84,776,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4442
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93,2100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94,6100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,514,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,112
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)3,419
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,157,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
354417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
66,160,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8781
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
286323