Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)64,1101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,90,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,742,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,310,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,49,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,91,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,0-0,2
Indeks staranja86,1120,5
Indeks staranja za moške102,4147
Indeks staranja za ženske71,695,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)76,276,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4642
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84,9100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,014,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,912
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)30,119
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,157,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
350417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
78,760,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10081
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
171323