Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)69,2101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-22,80,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,942,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,613,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,19,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,210,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,09,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,81,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-21,0-0,2
Indeks staranja104,4120,5
Indeks staranja za moške124,5147
Indeks staranja za ženske85,295,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)77,776,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4342
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)139
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82,6100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85,8100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,514,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
812
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)43,319
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,957,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
390417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
60,260,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8181
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
299323