Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)38,2101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,30,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,242,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,49,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,210,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,31,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,0-0,2
Indeks staranja118,1120,5
Indeks staranja za moške152,5147
Indeks staranja za ženske90,495,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)86,276,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3842
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80,1100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83,9100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,514,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,412
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)1419
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,557,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
375417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
71,460,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
229323