Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)98,5101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,20,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,142,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
4,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,49,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,910,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,49,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,51,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,7-0,2
Indeks staranja101,6120,5
Indeks staranja za moške122,7147
Indeks staranja za ženske80,395,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)80,476,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5242
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)119
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87,8100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90,9100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,414,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,412
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)22,519
Stopnja delovne aktivnosti (%)66,657,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
355417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
84,160,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10781
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
224323