Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)41,2101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,00,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,142,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,313,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,61,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,5-0,2
Indeks staranja92,8120,5
Indeks staranja za moške115,9147
Indeks staranja za ženske72,395,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)74,676,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4942
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93,7100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,914,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,912
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)17,819
Stopnja delovne aktivnosti (%)65,057,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
337417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
74,860,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10281
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
183323