Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)82,9101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)20,70,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,442,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,49,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,810,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,89,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,01,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)22,6-0,2
Indeks staranja97,2120,5
Indeks staranja za moške123,9147
Indeks staranja za ženske73,095,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)69,276,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3442
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)59
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90,7100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93,9100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,914,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,712
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)46,919
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,757,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
424417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
63,560,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8581
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
232323