Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)114,6101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)15,30,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,242,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,910,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,69,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,31,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)14,0-0,2
Indeks staranja117,8120,5
Indeks staranja za moške145,6147
Indeks staranja za ženske92,195,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)72,976,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5242
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85,8100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,414,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,412
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)42,419
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,357,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
399417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
66,260,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8581
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
378323