Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)68,8101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-15,50,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,942,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,19,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,510,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,11,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-16,5-0,2
Indeks staranja108,8120,5
Indeks staranja za moške135,9147
Indeks staranja za ženske84,895,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)76,876,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3842
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)79,1100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)82,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,714,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,412
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)34,219
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,357,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
474417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
52,960,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7481
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
152323