Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)106,7101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)00,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,242,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,013,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,69,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,410,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,91,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,9-0,2
Indeks staranja159,2120,5
Indeks staranja za moške213,9147
Indeks staranja za ženske118,695,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)83,076,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4942
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)29
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89,8100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93,2100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
18,414,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,112
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)128,119
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,657,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
418417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
76,360,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
298323