Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)76,6101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,90,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,142,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
18,113,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)20,99,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,91,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0-0,2
Indeks staranja141,1120,5
Indeks staranja za moške174,7147
Indeks staranja za ženske108,595,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)73,176,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3742
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80,8100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85,4100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
25,214,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,212
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)105,919
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,657,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
367417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
74,360,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10081
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
170323