Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)393,6101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,50,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,642,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,513,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,810,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,69,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,11,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,7-0,2
Indeks staranja98,5120,5
Indeks staranja za moške113,8147
Indeks staranja za ženske83,795,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)71,076,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4042
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)98,6100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)99100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,514,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,712
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)29,319
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,557,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
368417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
54,960,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7681
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
301323