Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)138,3101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,60,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,142,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
19,413,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,510,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,01,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-14,6-0,2
Indeks staranja107,9120,5
Indeks staranja za moške140,4147
Indeks staranja za ženske77,695,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)65,876,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3542
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)119
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)76100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)79,2100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
24,414,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
15,112
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)61,119
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,257,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
338417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
76,360,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10081
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
189323