Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)73,9101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,90,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,742,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,313,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,69,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,510,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,19,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,41,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,5-0,2
Indeks staranja91,5120,5
Indeks staranja za moške117,1147
Indeks staranja za ženske66,995,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)81,176,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4642
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90,1100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,914,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,412
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)53,119
Stopnja delovne aktivnosti (%)65,457,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
412417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
63,960,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8681
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5652
Komunalni odpadki (kg/preb)
254323