Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)285,6101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,30,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,842,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
20,613,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,39,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,410,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,29,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,71,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,5-0,2
Indeks staranja163,4120,5
Indeks staranja za moške208,2147
Indeks staranja za ženske123,295,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)68,076,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3642
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)101,5100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)101,4100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
20,714,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
20,512
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)0,819
Stopnja delovne aktivnosti (%)50,957,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
458417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
40,960,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6581
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4552
Komunalni odpadki (kg/preb)
391323