Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)150,9101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,10,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,142,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,99,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,810,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)17,09,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,21,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,3-0,2
Indeks staranja153,0120,5
Indeks staranja za moške185,8147
Indeks staranja za ženske122,195,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)71,276,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3542
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)59
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)102100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)102,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,114,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,112
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)36,719
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,757,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
385417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
51,360,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7381
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
302323