Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)47,1101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,10,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,442,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,413,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,99,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,910,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,09,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,11,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,2-0,2
Indeks staranja119,9120,5
Indeks staranja za moške137147
Indeks staranja za ženske102,495,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)79,476,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4442
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87,4100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,014,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,912
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)10,719
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,157,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
413417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
69,260,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8981
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
255323