Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)95,1101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,60,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,442,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,29,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,410,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,29,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,21,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,8-0,2
Indeks staranja100,9120,5
Indeks staranja za moške121,5147
Indeks staranja za ženske80,895,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)82,276,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4242
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83,1100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86,1100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,414,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,912
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)58,619
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,357,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
422417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
64,460,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8181
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
205323