Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)234,4101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)28,10,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,942,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,513,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,99,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,910,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)4,99,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,91,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)18,1-0,2
Indeks staranja71,1120,5
Indeks staranja za moške77147
Indeks staranja za ženske65,395,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)73,476,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4242
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83,2100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,914,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,212
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)8,119
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,957,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
374417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
75,060,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9381
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
202323