Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)129,2101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,50,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,642,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,49,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,810,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,89,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,01,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,5-0,2
Indeks staranja119,9120,5
Indeks staranja za moške141,6147
Indeks staranja za ženske98,195,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)70,876,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)2842
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87,1100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89,5100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,714,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,112
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)32,119
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,357,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
384417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
70,260,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
288323