Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)25,6101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-23,50,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)46,942,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
17,513,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,410,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,49,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,01,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-21,5-0,2
Indeks staranja215,5120,5
Indeks staranja za moške268,8147
Indeks staranja za ženske157,795,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)72,576,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3142
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86,1100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
22,014,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
14,412
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)52,319
Stopnja delovne aktivnosti (%)48,557,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
536417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
56,560,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8181
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
142323