Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)134,5101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,10,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,942,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,69,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,29,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,91,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,0-0,2
Indeks staranja103,6120,5
Indeks staranja za moške122,5147
Indeks staranja za ženske84,995,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)83,476,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4542
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87,8100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,614,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,812
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)7,319
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,557,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
965417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
62,960,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8981
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
240323