Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)120,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,20,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,242,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,613,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,69,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,51,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,7-0,2
Indeks staranja127,3120,5
Indeks staranja za moške145,5147
Indeks staranja za ženske109,595,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)74,776,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3942
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84,8100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,214,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,312
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)47,219
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,457,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
374417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
70,060,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9281
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
254323