Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)96,7101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,80,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,742,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,613,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,810,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,99,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,01,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,8-0,2
Indeks staranja104,7120,5
Indeks staranja za moške125,6147
Indeks staranja za ženske85,495,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)72,676,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4942
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92,8100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93,7100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,014,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,612
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)37,719
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,857,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
361417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
67,260,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9381
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
278323