Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)60,3101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,20,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,242,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,113,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,19,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,99,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,81,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,0-0,2
Indeks staranja138,4120,5
Indeks staranja za moške165,4147
Indeks staranja za ženske112,395,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)78,476,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3542
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91,5100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92,9100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,114,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,412
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)15,419
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,857,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
456417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
70,160,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6052
Komunalni odpadki (kg/preb)
312323