Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)60,3101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,10,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,442,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
22,113,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,19,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)6,510,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,99,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,41,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,7-0,2
Indeks staranja127,5120,5
Indeks staranja za moške160147
Indeks staranja za ženske91,795,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)66,276,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4142
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92,4100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
27,414,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
17,912
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)53,319
Stopnja delovne aktivnosti (%)45,057,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
447417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
57,560,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8081
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
199323