Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)20,1101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,90,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,842,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,69,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,310,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,89,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,51,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,4-0,2
Indeks staranja115,6120,5
Indeks staranja za moške159147
Indeks staranja za ženske82,295,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)48,476,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4142
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)149
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83,7100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86,6100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
20,014,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,512
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)47,919
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,557,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
476417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
56,060,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8181
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
252323