Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)60,8101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,40,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,342,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,410,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,89,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,61,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,1-0,2
Indeks staranja108,2120,5
Indeks staranja za moške133,9147
Indeks staranja za ženske84,495,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)77,276,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4842
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)129
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91,4100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92,7100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,314,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,612
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)30,919
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,357,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
367417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
70,160,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9781
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
228323