Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)145,9101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,30,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,242,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,413,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,49,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,510,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,19,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,51,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,7-0,2
Indeks staranja141,0120,5
Indeks staranja za moške162,9147
Indeks staranja za ženske119,295,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)71,176,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4242
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,214,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,812
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)13,619
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,757,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
373417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
83,860,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10281
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6652
Komunalni odpadki (kg/preb)
254323