Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)178,3101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,40,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,642,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,09,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,610,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,19,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,51,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,0-0,2
Indeks staranja135,9120,5
Indeks staranja za moške154,4147
Indeks staranja za ženske118,195,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)73,776,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4242
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)99,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)99,8100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,814,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,712
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)73,419
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,457,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
402417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
52,360,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7781
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
234323