Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)153,5101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,60,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)45,042,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,89,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,810,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,29,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,41,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,7-0,2
Indeks staranja162,5120,5
Indeks staranja za moške201,3147
Indeks staranja za ženske127,795,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)74,876,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3742
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87,7100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89,5100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
18,014,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,912
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)39,819
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,157,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
415417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
71,560,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
349323