Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)82,8101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,40,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,742,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,49,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,310,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,89,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,51,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-14,9-0,2
Indeks staranja139,8120,5
Indeks staranja za moške165,4147
Indeks staranja za ženske113,095,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)74,176,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3942
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84,5100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87,2100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,214,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
15,412
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)11,819
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,057,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
443417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
56,860,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7781
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
291323