Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)129,7101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,20,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,342,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,39,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,31,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,5-0,2
Indeks staranja90,5120,5
Indeks staranja za moške101,4147
Indeks staranja za ženske79,495,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)74,976,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4342
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85,4100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87,1100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,514,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,112
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)16,719
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,557,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
352417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
81,460,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10081
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
252323