Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)116,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,80,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,342,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,39,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,910,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,79,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,71,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,0-0,2
Indeks staranja147,6120,5
Indeks staranja za moške171,1147
Indeks staranja za ženske121,795,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)68,376,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4042
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86,4100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,214,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,312
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)63,919
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,657,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
373417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
59,960,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
207323