Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)40,9101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,30,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,742,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,09,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,010,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)16,99,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,91,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,2-0,2
Indeks staranja129,4120,5
Indeks staranja za moške158,8147
Indeks staranja za ženske100,395,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)76,676,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4742
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84,8100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87,9100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,314,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,712
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)4419
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,557,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
373417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
75,160,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
249323