Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)59,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,80,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,642,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,49,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,810,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,79,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,11,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,6-0,2
Indeks staranja103,3120,5
Indeks staranja za moške124147
Indeks staranja za ženske83,795,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)72,076,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3742
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94,8100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,614,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,112
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)21,919
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,257,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
427417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
59,460,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8181
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
398323