Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)23,3101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-18,60,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,742,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,910,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,79,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,81,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-17,8-0,2
Indeks staranja131,5120,5
Indeks staranja za moške155,6147
Indeks staranja za ženske110,095,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)77,176,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3342
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)81,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
23,914,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,712
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)103,419
Stopnja delovne aktivnosti (%)49,157,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
439417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
56,660,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8181
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
220323