Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)54,7101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,60,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,242,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,79,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,710,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,69,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,91,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,5-0,2
Indeks staranja111,4120,5
Indeks staranja za moške139,7147
Indeks staranja za ženske86,895,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)87,376,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4642
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)78,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)80,6100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,514,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,212
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)88,519
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,457,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
585417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
61,560,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
143323