Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)238,6101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)14,00,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,242,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,613,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,19,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,410,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,79,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,61,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,3-0,2
Indeks staranja103,4120,5
Indeks staranja za moške120,6147
Indeks staranja za ženske85,595,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)74,776,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4942
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)74,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)78,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
18,614,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,412
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)63,519
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,557,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
315417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
83,860,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
11581
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4652
Komunalni odpadki (kg/preb)
219323