Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)59,3101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,90,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,342,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,313,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,29,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,710,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,49,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,31,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,4-0,2
Indeks staranja123,4120,5
Indeks staranja za moške147,4147
Indeks staranja za ženske101,195,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)85,776,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5142
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92,7100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,514,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,612
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)33,719
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,957,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
389417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
72,960,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8981
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
224323