Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)294,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,00,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,942,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
20,513,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,19,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,510,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,99,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,41,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,4-0,2
Indeks staranja159,5120,5
Indeks staranja za moške201,1147
Indeks staranja za ženske121,095,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)82,576,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3942
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93,7100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
21,914,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
19,112
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)14,519
Stopnja delovne aktivnosti (%)50,757,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
414417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
61,660,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8381
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
479323