Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)77,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,00,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,942,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,39,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,510,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,09,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,41,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,4-0,2
Indeks staranja113,4120,5
Indeks staranja za moške134,3147
Indeks staranja za ženske93,795,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)73,776,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4942
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)119
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86,4100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,714,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,712
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)17,119
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,957,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
411417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
74,260,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9481
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
277323