Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)40,6101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,70,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)45,042,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,010,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,69,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,61,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,9-0,2
Indeks staranja167,2120,5
Indeks staranja za moške213,3147
Indeks staranja za ženske124,195,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)80,676,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3942
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)76,9100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)80,6100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
20,414,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
14,112
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)44,619
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,457,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
559417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
60,460,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8481
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
331323