Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)84,5101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,50,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,542,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,69,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,210,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,09,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,21,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,3-0,2
Indeks staranja72,8120,5
Indeks staranja za moške83147
Indeks staranja za ženske63,095,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)70,876,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4042
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89,1100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91,6100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,714,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,512
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)49,619
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,257,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
354417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
75,760,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9481
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
280323