Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)59,8101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,10,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,742,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,113,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,910,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,49,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,51,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,7-0,2
Indeks staranja77,3120,5
Indeks staranja za moške92,7147
Indeks staranja za ženske63,495,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)85,976,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5342
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)129
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87,8100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,014,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,412
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)19,519
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,757,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
340417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
63,760,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8281
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5652
Komunalni odpadki (kg/preb)
210323