Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)8,5101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,10,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)46,542,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,610,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,81,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,3-0,2
Indeks staranja194,7120,5
Indeks staranja za moške238,8147
Indeks staranja za ženske152,695,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)67,976,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3942
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)59
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90,6100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92,6100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,114,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,812
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)43,519
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,557,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
861417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
53,960,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6581
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
454323