Občina Izola

Občina leži v jugozahodnem delu Slovenije. Ima obliko trikotnika in se z eno stranico naslanja na morje. Turizem, ribištvo, predelava vina in olja so glavne dejavnosti te občine.

Izola

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik

Občina Izola/Isola je del obalno-kraške statistične regije. Meri 29 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 183. mesto.

Statistični podatki za leto 2014 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2014 je imela občina približno 15.800 prebivalcev (približno 7.800 moških in 8.000 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 31. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 553 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 0,7 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 1,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 2,1 (v Sloveniji 0,9).

Povprečna starost občanov je bila 44,2 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 142 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 658 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 84 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 1.110 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 480 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 30 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 57 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je enako slovenskemu povprečju.

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,6 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 3 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa prav tako za približno 3 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 530 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 53 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 65 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 520 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 197 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)552,9101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,10,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,242,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)12,613,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,49,4
Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km22920.273
Število prebivalcev15.8132.061.623
Število zaposlenih oseb4.358703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)973,111.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)306.36193.571.789