Občina Škofja Loka

Škofjeloška občina je naravnogeografsko del Škofjeloškega hribovja z rekami Poljanščico, Selščico in Soro. Srednjeveško mesto Škofja Loka, katerega znamenitost je tudi grad, je gospodarsko, kulturno in upravno središče občine.

Škofja Loka

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor B. Kladnik

Občina Škofja Loka je del gorenjske statistične regije. Meri 146 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 44. mesto.

Statistični podatki za leto 2014 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2014 je imela občina približno 22.900 prebivalcev (približno 11.250 moških in 11.650 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 15. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 157 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 2,6 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -3,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -1 (v Sloveniji 0,9).

Povprečna starost občanov je bila 41,0 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, sta prebivali 102 osebi stari 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 9 vrtcev, obiskovalo pa jih je 967 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 72 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 2.110 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 960 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 61 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 8,5 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 2 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 2 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 366 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 64 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 89 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 276 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 47 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)157,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,00,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,042,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)8,513,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,29,4
Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km214620.273
Število prebivalcev22.9202.061.623
Število zaposlenih oseb7.421703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.028,901.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)848.63593.571.789