Občina Sežana

Občina Sežana meji na Italijo, to pa ji poleg kraškega značaja površja daje dobre možnosti za razvoj, predvsem turizma. Kobilarna Lipica, kraška jama Vilenica, osmice, turizem na kmetijah ter kraški pršut in teran so njeni razpoznavni znaki.

Sežana

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Lenarčič

Občina Sežana je del obalno-kraške statistične regije. Meri 217 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 25. mesto.

Statistični podatki za leto 2014 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2014 je imela občina približno 13.100 prebivalcev (približno 6.600 moških in 6.500 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 41. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 60 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -2,8 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 0,2 (v Sloveniji 0,9).

Povprečna starost občanov je bila 44,2 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 138 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je delovalo 6 vrtcev, obiskovalo pa jih je 507 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 78 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 950 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 390 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 30 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 57 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je enako slovenskemu povprečju.

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,1 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 9 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 7 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 456 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 70 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 88 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (60 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 312 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 11 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)60,3101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,20,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,242,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)12,113,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)10,19,4
Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km221720.273
Število prebivalcev13.1032.061.623
Število zaposlenih oseb4.397703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)934,481.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)489.68393.571.789