Občina Rečica ob Savinji

Rečica ob Savinji je ena mlajših in manjših slovenskih občin in sodi v savinjsko regijo. Med krajevne znamenitosti občinskega središča sodi sramotilni kamen, ki je edini v Zgornji Savinjski dolini.

Rečica ob Savinji

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Rečica ob Savinji je del savinjske statistične regije. Meri 30 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 180. mesto.

Statistični podatki za leto 2014 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2014 je imela občina približno 2.350 prebivalcev (približno 1.200 moških in 1.150 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 173. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 78 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 0,8 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 4,2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 5,1 (v Sloveniji 0,9).

Povprečna starost občanov je bila 42,7 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 121 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 93 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 73 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 190 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 100 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 61 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 13,3 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (13,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 32 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 28 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 367 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 76 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 99 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (54 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 273 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 50 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)78,2101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,10,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,742,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)13,313,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)10,19,4
Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km23020.273
Število prebivalcev2.3542.061.623
Število zaposlenih oseb417703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)724,011.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)39.78793.571.789